Kompetenču pārvaldības ontoloģijas ietvars

Praktiskās ievirzes pētījuma  “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai” ietvaros  ir nodefinēti veidojamās kompetenču pārvaldības procesa ontoloģijas mērķi un ietvars un ietvara organizācija. Ontoloģijas ietvaros tiek identificēti koncepti un to savstarpējās attiecības, identificētie koncepti ir organizēti hierarhiskās attiecībās. Dabīgajā valodā identificēta konceptu semantika.

Tai skaitā turpinās darbs pie  kompetenču pārvaldības sistēmas prototipa ietvara izstrādes - izveidota sistēmas prototipa arhitektūra un sagatavotas funkcionālās specifikācijas, kā arī uzsākta funkcionalitātes izstrāde.

Projekta līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 073.51 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 536.75 eiro.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmajā projektu kārtas ietvaros.

Nacionālais attīstības Plāns 2020

Publicēts: 2019. gada 31. janvāri