E-veikala lietošanas un pirkuma noteikumi

Lai apmeklētu SIA Baltijas Datoru Akadēmija, reģistrācijas numurs 50003138501, juridiskā adrese Dzirnavu ielā 140, Rīgā, LV-1050 (turpmāk – BDA), E-veikalu interneta vietnē www.bda.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto BDA piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):

Vispārīgie noteikumi

1. BDA piedāvā iegādāties kursus, atbilstoši piedāvājumam, kas izvietots BDA E-veikalā vietnē www.bda.lv (turpmāk – E-veikals), un Pircējs pērk un pieņem kursus atbilstoši E-veikalā veiktam un BDA apstiprinātam pasūtījumam (turpmāk – pasūtījums).

2. Ja kursu pirkuma līgumu (pasūtījumu) E-veikalā noslēdz fiziska persona nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (patērētājs), starp BDA un pircēju tiek noslēgts distances līgums un uz pircēju – fizisku personu attiecināma saistības, kas izriet no distances līguma tiesiskā regulējuma.

3. Reģistrējoties E-veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona vai tam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana (ja pircējs ir nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem) darījuma noslēgšanai. Ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos E-veikalu, ievērojot normatīvo aktu prasības. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā BDA ir tiesības nekavējoties atkāpties no kursu pirkuma līguma un/vai liegt pircējam E-veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība

4. Kursu cenas norādītas E-veikalā pie attiecīgā kursa. Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt kursa cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.

5. Ja kursa iegāde tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie konkrētā pakalpojuma/produkta.

6. Apmaksāt pasūtījumu ir iespējams, atbilstoši Pircēja pasūtījumā veiktajai izvēlei:
– priekšapmaksas veidā ar bankas norēķinu karti vai autorizējoties internetbankā;
– ar pēcapmaksu, veicot bankas pārskaitījumu saskaņā ar BDA izrakstītu rēķinu, kas nosūtīts uz pasūtījām norādīto e–pasta adresi saskaņā ar pasūtījumā norādītajiem rekvizītiem.

7. Maksājums veicams rēķinā norādītajā termiņā.

8. Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts BDA norēķinu kontā.

Pakalpojuma pasūtīšana un lietošana

9. Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu E-veikala interneta vietnē, un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. BDA pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi, kā arī informāciju kursa apmeklēšanai un lietošanai. Pasūtījums uzskatāms par stājušos spēkā un abpusēji izpildāmu (t.sk., pircējam veikt samaksu saskaņā ar pasūtījuma informāciju) no brīža, kad BDA nosūtījis šajā punktā noteikto apstiprinājumu un informāciju.

10. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad tas tiek atcelts vai kāda no pusēm no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.

11. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad iestājas abi šādi nosacījumi:
– tiešsaistes kursa gadījumā – BDA elektroniskā formā nosūtījis pircējam piekļuves informāciju pasūtījumā noradītajam kursam;
– e-kursa gadījumā – BDA elektroniskā formā nosūtījis pircējam kursa piekļuves informāciju;
– klātienes kursa gadījumā – BDA elektroniskā formā nosūtījis pircējam informāciju par kursa norisi (vietu, laiku).

12. Ja kursa piekļuvei noteikts termiņš, tad piekļuve kursa saturam tiek nodrošināta noteiktajā termiņā.

13. Lai izmantotu pakalpojumu tiešsaistē (piemēram, tiešsaistes kursus), pircēja ierīcei un tās interneta pieslēgumam jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas interneta vietnē.

14. Pakalpojuma lietošanas kārtība noteikta instrukcijā, ko BDA nosūta pircējam vismaz 3 darba dienas pirms kursa sākuma, vai, ja pasūtījums stājies spēkā vēlāk – līdz kursa sākumam.

15. BDA ir tiesības atcelt saskaņā ar pasūtījumu pircēja iegādātu tiešsaistes kursu vai mainīt tā norises datumu, laiku vai citus kursa nodrošināšanas noteikumus.

16. Pircējs ir atbildīgs par kursa izmantošanu un/vai piekļuvi kursam, vai kursa izmantošanu no tā darbinieku puses (ja pircējs ir juridiska persona). Ja pircējs pakalpojumu neizmanto noteiktajā termiņā (piemēram, neaktivizē kursa piekļuves kodu vai tam nepieslēdzas tiešsaistē u.tml.), kursa cena netiek atmaksāta.

Autortiesības

17. Pircējam ir tiesības lietot kursu tikai personīgiem mērķiem (fiziskai personai) vai savas komercsabiedrības vajadzībām (juridiskai personai). Pirkuma līguma neparedz nekādu mantisko autora tiesību pāreju pircējam (t.sk., Pircējam nav tiesības veikt Pakalpojuma fiksēšanu tehniskie līdzekļiem, kopēšanu, nodošanu trešajām personām u.c.).

Pakalpojuma lietošana un kvalitāte

18. Pircējam ir pienākums pirms kursa iegādes rūpīgi izlasīt un iepazīties ar kursa aprakstu un saturu. BDA nav atbildīgs par kursa atbilstību Pircēja vajadzībām un gaidām, kā arī par tā apguves rezultātā izdarītajiem secinājumiem un rīcību.

Atteikuma tiesības

19. Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši normatīvajiem aktiem 14 dienu laikā no pakalpojuma iegādes, ir tiesības īstenot atteikuma tiesības.

20. Ja pasūtījums ir izpildīts un izvēlētā pakalpojuma sniegšana ir uzsākta (digitālais saturs, kas netiek piegādāts patstāvīgā informācijas nesējā), Pircējs zaudē savas tiesības atteikties no distances veidā noslēgtā līguma.

21. Kārtība, kādā izmantojas atteikuma tiesības un atteikuma tiesību veidlapa, atrodama šeit.

Pasūtījuma atcelšana

22. BDA ir tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu izpildes, par to iepriekš informējot Pircēju:
– neatgriežot saņemto maksājumu, ja tiek konstatēts, ka uz pircēju (tā īpašnieku, patiesā labuma guvēju vai amatpersonām) ir attiecināmas nacionālās, starptautiskās vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
– ja pircējs nav veicis cenas samaksu saskaņā ar šiem Noteikumiem, pasūtījumu un/vai rēķinu;
– lieto kursu (pakalpojumu), pārkāpjot šo Noteikumu vai tiesību aktu prasības.

22. Pircējam ir tiesības vienpusēji atcelt pasūtījuma, par to informējot BDA, un saņemot kursa cenas atmaksu, ja:
– tiek mainīts kursa datums/laiks, norises forma;
– BDA nenodrošina kursu vai piekļuvi tam saskaņā ar pasūtījumu;
– BDA nenosūta pircējam kursa piekļuves informāciju.

Pušu saistības un citi noteikumi

23. Pircējs var iesniegt iebildumu par kursa izpildi vai par cenas atmaksu gadījumos, kad to paredz šie Noteikumi, elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@bda.lv. BDA e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz Pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

24. Visa Noteikumos un pasūtījuma izpildē nepieciešamā informācijas apmaiņa tiek nodrošināta, izmantojot pircēja pieteikumā norādītos rekvizītus (t.sk., e-pasta adresi) un saskaņā ar šiem rekvizītiem nosūtītā informācija uzskatāma par iesniegtu pircējam un saņemtu.

25. Pircējs lieto E-veikalu atbilstoši tā lietošanas mērķim, nepārkāpjot tiesību regulējumu un trešo personu tiesiskās intereses.

Personas datu apstrāde

26. Pircējs ir informēts, ka, izmantojot E-veikala pakalpojumus, tiek veikta Pircēja vai tā darbinieku un pārstāvju (ja Pircējs ir juridiska persona) fizisko personu datu apstrāde. Pircēja personas datu apstrāde tiek veikta pasūtījuma (līguma) noslēgšanas un izpildes vajadzībām.

27. Tāpat Pircēja dati tiek apstrādāti BDA leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp, Pircēja maksātspējas pārbaudei, pircēju datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, Pircēju informēšanai par E-veikala jaunumiem, pakalpojumu uzlabošanai, klienta aprūpes saziņas nodrošināšana utt. Pircēja (fiziskas personas) maksātspējas pārbaude parādvēstures datubāzēs tiek veikta ar atsevišķu Pircēja piekrišanu.

28. Saskaņā ar Noteikumiem veiktās datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Datoru akadēmija”, reģ.Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 140, LV-10501. Informāciju par BDA veikto fizisko personu datu apstrādi var iegūt, vēršoties BDA juridiskajā adresē, rakstot uz bda@bda.lv, kā arī BDA Privātuma politikā, kas ir atrodama www.bda.lv .

29. Ja Pircējs pērk pakalpojumu savu darbinieku vajadzībām, tad BDA, veicot Pircēja darbinieku datu apstrādi, ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju, kas veic datu apstrādi Pircēja uzdevumā. Šādā gadījumā datu apstrāde tiek veikta, ņemot vērā šajos datu apstrādes noteikumos (Pielikums Nr. 1) noteikto.

30. BDA saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties E- veikalā. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

31. Apmeklējot E- veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. BDA ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

32. BDA Interneta veikala kontaktinformācija: tālr. Nr. 67505091, e-pasta adrese – info@bda.lv.