Aktuālie projekti

Mācības pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

 

2023. gada novembris

Personām darbspējas vecumā iespēja apgūt jaunas digitālās prasmes –savu profesionālo kompetenču pilnveidei

Noslēgusies ir Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” devītā kārta, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Personas darbspējas vecumā no 25 gadiem devītajā pieteikšanās kārtā varēja apgūt digitālās prasmes gan pamatzināšanu, gan arī jau advancētākā līmenī.

Baltijas Datoru Akadēmijā mācības devītajā projekta kārtā pabeidza 203 izglītojamie, kuri apguva zināšanas 12 grupās šādās izglītības programmās: “Informāciju sistēmu testēšana”, “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI”, “Informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel rīku”, “Projektu vadība” un “Datorlietošana lietpratējiem”. Vislielākā interese tika izrādīta par programmu “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI” un “Informāciju sistēmu testēšana apgūšana”.

Apgūstot programmu “Datu analīze ar Microsoft Excel un Microsoft Power BI”, izglītojamie iegūst zināšanas darbā ar datiem – kā tie tiek ievākti, kur un kā glabāti, kā iegūt uzņēmumam vērtīgu informāciju no pieejamajiem datiem –, kā arī spēs izprast to nozīmi lēmumu pieņemšanā.

Savukārt otras populārākās programmas “Informāciju sistēmu testēšana apgūšana” noslēgumā izglītojamie iegūst jaunas zināšanas par informācijas sistēmu un programmatūras testēšanas procesiem, principiem, to veidiem un metodēm.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb “Mācības pieaugušajiem” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts – vairāk nekā 45 miljonu eiro apmērā. Projektu laika posmā no 2017. gada līdz 2023. gada nogalei īsteno VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes “Mācības pieaugušajiem” projekta devītajā kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

 

ESF projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

ESF logo

Baltijas Datoru akadēmija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti

Inovāciju un tehnoloģiju attīstības virzītajā digitālajā transformācijas procesā digitālā lietpratība un digitālā inteliģence ir būtiska un svarīga prasme gan studiju procesā, gan darba tirgū. Eiropas Savienības darba devēji norāda uz nepietiekamajām digitālajam prasmēm darba ņēmējiem.  Latvijā 2020.gadā veiktajā augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas novērtējuma “Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā” pētījumā aptaujātie studenti studiju procesā iegūtās digitālās prasmes vērtē kā vidēji atbilstošas savai profesionālajai darbībai. Studenti norāda, ka nepieciešami uzlabojumi digitālā satura radīšanas prasmēm un nepieciešama zināšanu palielināšana par kiberdrošību. Mazāk kā puse akadēmiskā personāla (48% aptaujāto) sevi raksturojuši par novatoriem vai sākotnējiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) lietotājiem, radot digitālo plaisu gan akadēmiskā personāla vidū, gan starp studējošajiem.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem (SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Tilde”, SIA “Datorzinību centrs”), kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē. Projekta rezultātā tiks ieviestas digitalizācijas iniciatīvas projekta sadarbības partneru piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs: Latvijas Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Vidzemes Augstskolā, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot to, kā arī digitālā satura izstrāde;

A2. inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;

A3. studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;

A4.ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, t.sk., mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” galvenais uzdevums ir digitālā satura izstrāde vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursiem adaptējot un pielāgojot astoņus studiju kursus digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī piecām DigComp ietvarstruktūrā definētajām kompetencēm, ietverot studiju kursa aprakstus, tematiskos plānus, audiovizuālos materiālus, kā arī attālinātos pārbaudījuma rīkus (tiešsaistes testi, uzdevumi), un digitālos risinājumus kā virtuālais asistents un virtuālās laboratorijas. Lai izvērtētu izstrādātā satura kvalitāti un piemērotību, pēc studiju kursu izstrādes, balstoties uz studentu un docētāju atsauksmēm un ieteikumiem, plānota studiju kursu pilotēšana un pilnveide.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta līguma numurs 8.2.3.0/22/A/006) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 2 060 095,08 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2022. gada 1. novembrī un tā īstenošana noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

Informācija aktualizēta 2022. gada novembrī.

Projekta aktualitātes
Good Digital Hygiene for Startups (Good Start)

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” ar partneriem no piecām valstīm īsteno programmas Erasmus+ projektu “Good Digital Hygiene for Startups” (Good Start).
Projekta nosaukums: Good Digital Hygiene for Startups (Good Start)
Projekta numurs.: 2022-1-LV01-KA220-VET-000086725
Kopējais budžets: 250 000, 00 EUR
Projekta ilgums: 2022. gada 1. novembris līdz 2024. gada 31. oktobris
Programma: Erasmus+
Projekta vadošais partneris: SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”
Projekta partneri:

 • Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija);
 • Fundacja Eduvibes (Polija);
 • Mathemagenesis Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (Grieķija);
 • eLearning & Software (Rumānija);
 • Wittenborg University of Applied Sciences (Nīderlande).

Projektā mērķis ir atbalstīt jaunuzņēmumus pamatprasmju apguvē un attīstīšanā, t.sk. kritiskā domāšana un sadarbība tehnoloģisko kompetenču jomā, lai samazinātu digitālās higiēnas prakses prasmju trūkumu strauji mainīgā pasaulē. Šī iemesla dēļ Good Start Project prioritāte tiek piešķirta “Digitālās transformācijas risināšanai, attīstot digitālo gatavību, noturību un kapacitāti”. Projekts nodrošinās apmācību moduļus, lai uzlabotu digitālās prasmes, attīstot jaunuzņēmumu gatavību un spējas digitālajā vidē.

Projekta koordinatora kontaktinformācija:
Projektu vadītāja: Krista Brusova
Krista.Brusova@bda.lv; +371 26361412

ESF projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”

SIA Baltijas datoru akadēmija kā sadarbības partneris Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei piedalās ESF projekta īstenošanā, lai būtiski pilnveidotu studējošo digitālās kompetences.

BDA kā sadarbības partneris izstrādā digitālo kompetenču novērtēšanas rīku Moodle, kā arī piedalās jaunu studiju programmu sagatavošanā.

Izveidota hibrīdauditorija studiju procesa, praktisko un pētniecisko semināru nodrošināšanai

Lai veicinātu jaunāko tehnoloģiju efektīvu izmantošanu augstākajā izglītībā, paaugstinātu docētāju un studējošo digitālās kompetences, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) un Daugavpils Universitātē (DU) izveidotas tehniski identiskas hibrīdauditorijas. Tās veicinās attālināto eksaminācijas procesu veikšanu, nodrošinās interaktīvu digitālā satura pasniegšanu, kā arī studiju pētnieciskā procesa nodarbību un semināru pasniegšanu vienlaicīgi uz vietas un attālināti. Pilnveidots arī digitalizācijas procesam nepieciešamais aprīkojums LBTU Malnavas koledžā.

Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) profesors Ilmārs Dukulis informē, ka šī ir viena no aktivitātēm plašākā studiju procesa digitalizēšanā, kas tiek īstenota projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”. Citās projektā iesaistītajās augstskolās – Ventspils Augstskolā (VeA), Latvijas Universitātē (LU) un Biznesa augstskolā Turība – līdzīgas auditorijas ierīkotas jau iepriekš, tādējādi tiks būtiski uzlabota visu iepriekšminēto augstskolu sadarbība dažādu kursu pasniegšanas un eksaminācijas jomās, kā arī būtiski stiprinās studējošo un docētāju digitālās prasmes.

LBTU, RTA un DU hibrīdauditoriju risinājumā iestrādāta ieraksta, video producēšanas un straumēšanas sistēma, tādējādi nodrošinot ierakstus gan satura apguvei tiešsaistē, gan šo ierakstu vēlākai apstrādei un izvietošanai e-studiju sistēmās.

“Auditorijā nodrošināta video saziņa starp augstskolām līdz pat 4K izšķirtspējā, lekciju un semināru ierakstīšana, eksperimentu rādīšana attālināti izmantojot dokumentu kameru, kvalitatīva audio saziņa izmantojot pasniedzēja un studentu mikrofonu stacijas, satura prezentēšana no studentu portatīvajiem datoriem bezvadu režīmā. Auditorijas vadībai izmantots skārienjūtīgs panelis ar lietotāja saskarni latviešu un angļu valodā, kas vienkāršo iekārtu vadību, padarot to izmantojamu ikdienas lekcijām bez IT speciālistu klātbūtnes. Auditorijā izvietoti divas 4K interaktīvās skārienjūtīgās tāfeles, priekšskatījuma displejs, kurā pasniedzējs redz visus video avotus vienlaicīgi, kā arī divas 4K izšķirtspējas PTZ kameras, kuras automātiski pagriežas ieslēgtā mikrofona virzienā,” par hibrīdauditorijas tehnisko aprīkojumu stāsta LBTU IT un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs Edmunds Korzunovs.

Šobrīd turpinās lietotāja instrukciju un metodisko materiālu izstrāde, lai jaunās auditorijas būtu pieejamas un “draudzīgas” visiem mācībspēkiem, kuriem nepieciešams ne tikai vadīt nodarbības vai seminārus hibrīdrežīmā, bet arī vienkārši sagatavot interaktīvus mācību materiālus izmantošanai gan attālinātajām studijām, gan tiešajā komunikācijā ar studējošajiem, tādējādi dažādojot mācību metodes.

“Analizējam un testējam hibrīdauditorijas aparatūru un programmatūru un tās pamatiestatījumu piemērotību studējošo uzmanības noturēšanai studiju procesā, lai nodrošinātu attālinātā mācību procesa labās prakses ieteikumus apgaismojumam un skaņai, kameru un mikrofonu ieslēgšanai/izslēgšanai un “sekošanai” runātājam, dažādu avotu attēlošanu tiešsaistes saziņas platformās un interaktīvu materiālu izmantošanu. Eksperimentējam ar aprīkojumu, lai īstenotu virtuālas vizītes, laboratorijas darbus, iespējas tiešsaistē veidot krustvārdu mīklas, izmantot spēles elementus, testus, aptaujas u.tml.,” stāsta I. Dukulis.

Profesors skaidro, ka daudzu valstu pētnieku pandēmijas pieredze liecina par būtiski zemākiem izglītošanās rezultātiem attālinātā mācību procesa laikā. Īpaši tas novērots programmās un kursos, kur neiztrūkstoša procesa sastāvdaļa ir laboratorijas un praktiskie darbi.

“Mums jāsaprot, ka izglītošanās process vairs nekad nebūs tāds kā agrāk, jo to ietekmē ne tikai ar pandēmiju saistīti ierobežojumi, bet arī ģeopolitiskie faktori. Īstenojot hibrīdizglītības pieeju, LBTU mērķis ir nodrošināt izglītojamajiem plašākas iespējas elastīgai un personalizētai apmācībai, paaugstināt pasniegšanas kvalitāti un stiprināt saikni starp akadēmiskajām aprindām un nozari. Izmantojot virtuālās realitātes risinājumus, izstrādājot mūsdienīgus mācību materiālus u.tml., iespējams panākt “dzīvajām” nodarbībām maksimāli tuvu efektu, tādējādi radot iespēju studēt arī tiem, kuri nevar atrasties auditorijā veselības, attāluma vai citu iemeslu dēļ,” stāsta I. Dukulis

Papildus citā projekta aktivitātē 37 LBTU mācībspēki 42 studiju kursos integrējuši digitalizācijas risinājumus. Paredzams, ka viedo tehnoloģiju piesaiste, hibrīdauditoriju izveide, pasaules labas prakses pārņemšana un jaunu kursu izveide mainīs mācīšanas un mācīšanās pieredzi, jo docētāji būs daudz vairāk attīstīti un būs guvuši jaunas zināšanas IT jomā, līdz ar to studējošajiem būs iespēja apgūt mācību materiālus jaunās, digitāli pilnveidotās telpās un ar viedākām tehnoloģijām.

Aktivitāte norisinās Eiropas Sociālā fonda projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005), kam piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2 052 269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

Informācija aktualizēta 2023. gada oktobrī.

Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning

   

Baltijas Datoru akadēmija ar partneriem no sešām valstīm īsteno programmas Erasmus+ projektu “Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)” jeb “Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās”, projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117, kur BDA ir projekta vadošais partneris. Kopējais projekta budžets ir 191 830, 00 EUR. Projekts tiek īstenots laika no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Projekta partneri:

 • Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija);
 • ProEduca z.s. (Čehija);
 • Archivio della Memoria (Itālija);
 • Centro Superior de Formación Europa Sur (Spānija);
 • Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija);
 • EIA – Ensina, Investigacao e Administracao S.A. instituting entity of ATLANTICA – Instituto Universitario (Portugāle).

Saskaņā ar ANO 2020. gada ziņojumu Covid-19 pandēmija izraisīja vēsturē lielākos izaicinājumus izglītības sistēmās, negatīvi ietekmējot gandrīz 1,6 miljardus skolēnu vairāk nekā 190 valstīs visos kontinentos. Viens no svarīgākajiem elementiem profesionālās izglītības un apmācību jomā ir darba vidē balstīta mācīšanās, kas lielā mērā ir kļuvusi nesasniedzama neizbēgamo izmaiņu dēļ.

Pandēmija ir atklājusi profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sistēmu nepilnības, tostarp zemu digitalizācijas līmeni un ilgstošus strukturālus trūkumus. Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas ir apgrūtinājušas mācekļu programmas un darba vidē balstītu mācību modeļu ieviešanu, kas ir profesionālās izglītības galvenie elementi.

Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestādēm pārvarēt mūsdienu izaicinājumus, starptautisku sadarbības partneru komanda nolēma izstrādāt projektu, lai atbalstītu profesionālās izglītības jomu un izglītības iestādes mācību programmu uzlabošanā un virzīšanā, izmantojot darba vidē balstītu apvērstu mācību modeli. Pamatojoties uz pieejamo literatūru, darba vidē balstītas apvērstas mācības labāk pārvalda profesionālās IT nozares skolas, tādēļ projekta mērķis ir sniegt atbalstu savu pakalpojumu digitalizēšanā profesionālās izglītības iestādēm, kuras nav saistītas ar IT nozari.

Paredzams, ka projekta rezultāti palielinās profesionālo izglītības iestāžu kapacitāti un veicinās nepieciešamās kompetences, lai digitalizētu savus pakalpojumus un mācību programmas.

Galvenie projekta rezultāti:

 1. rezultāts: Darba vidē balstīta apvērsta mācību programma: Darbā vidē balstītu mācību digitalizācija (Kā izstrādāt darba vidē balstītu apvērstu mācīšanos). Šī mācību programma ir instruments, kas ļaus īstenot darba vidē balstītas mācības digitālā vidē. Tā sniedz informāciju par to, kā veidot darba vidē balstītas apvērstas mācības.
 2. rezultāts: Darba vidē balstītas apvērstās mācīšanās rokasgrāmata, Mācību materiāli profesionālajām izglītības iestādēm un darba vidē balstītas apvērstās mācīšanās tiešsaistes rīki. Šī rezultāta mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības pakalpojumu sniedzējus digitalizācijas procesā, sniedzot viņiem norādījumus un atbalstot ar mācību materiāliem.
 3. rezultāts: profesionālās izglītības un apmācību digitalizācija: pašmācību platforma. Šī platforma nodrošina pilnīgu un saskaņotu vidi, kas apvieno visus projekta rezultātus un iepazīstina ar tiem sabiedrību.

Projekta rezultāti būs pieejami angļu valodā un projekta sadarbības partneru nacionālajās valodās un tie tiks publicēti projekta izveidotajā pašmācību platformā https://flippedvet.bda.lv/.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” projekta kontaktpersona Svetlana Tomsone, e-pasts: svetlana.tomsone@bda.lv, tālrunis: 26691977

Projekta aktualitātes
Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”

 

     

 

Aktualizēts 2023.gada novembrī.

Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem – lieliska iespēja attīstīt savas idejas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.3.pasākums “Inovāciju granti studentiem” Latvijas Universitātes projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”.

Latvijas Universitātes projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (turpmāk – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada jūnijs līdz 2023. gada novembrim (54 mēneši)

Projekta plānošanā par pamatu ņemta Latvijas Universitātes attīstības stratēģija, fakultāšu darbības izvērtējums un identificētās nozares aktualitātes, Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) prioritātes un mērķi, kā arī Latvijas politikas plānošanas dokumenti.

2023. gada septembrī un oktobrī SIA Baltijas datoru akadēmija sadarbībā ar LUMIC īstenoja 2 interesantas programmas studentiem no visām Latvijas augstskolām:

– “Gūsti pieredzi START-UP”

– “No biznesa idejas līdz savam uzņēmumam”

Abas programmas ir veiksmīgi noslēgušās.

Programmas “Gūsti pieredzi START-UP” ietvaros dalībniekiem bija unikāla iespēja uzzināt visu nepieciešamo par jaunuzņēmumu izveides un attīstības procesu, sākot no biznesa idejas radīšanas, biznesa modeļa veidošanas, finansējuma piesaistes un līdz pat to dibināšanas procesam. Topošie uzņēmēji varēja smelties iedvesmu, piedaloties jaunuzņēmumu darba ikdienā, esot praksē, klausoties reālos jauno uzņēmēju pieredzes stāstos, kas būs noderīgi, nākotnē uzsākot pašiem savu uzņēmējdarbību. Tāpat programmas ietvaros studenti apguva zināšanas tādās jomās kā dizaina domāšana, mākslīgā intelekta iespējas, komunikācija sociālajos tīklos, prezentācijas prasmes.

Programmā “No biznesa idejas līdz savam uzņēmumam” piedalījās tie studenti, kuriem jau ir sava biznesa ideja agrīnā attīstības stadijā. Šīs programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kompetenču pilnveidošanu, inovatīvu ideju attīstību, kā arī atbalstīt topošos uzņēmējus, nodrošinot visu nepieciešamo veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanai.  Programmas dalībniekiem bija jāpiedalās aktivitātēs –  1:1 sesijas ar ekspertiem-mentoriem jeb pieredzējušiem uzņēmējiem, kas sniedz vajadzīgo atbalstu iecerētās biznesa idejas realizēšanai, kur studentam bija iespēja uzdot neskaidros jautājums par uzņēmējdarbību, kā arī noskaidrot tieši kādas prasmes un iemaņas ir nepieciešamas biznesa idejas īstenošanai; dalība 4 praktiskajās darbnīcās klātienē; pilnveido savas tīklošanās prasmes un dalās pieredzē ar citiem līdzīgi domājošajiem.  Labākie programmas dalībnieki savā starpā sadalīja balvu fondu EUR 1500 apmērā.

2022.gada nogalē un 2023.gada sākumā LUMIC sadarbībā ar SIA Baltijas datoru akadēmija (BDA) īstenota inkubācijas programma “Iestartē nākotnē”, kuras ietvaros 3 studentu komandas veica apjomīgu pētījumu par to kā efektīvi mācīt un kā piedāvāt zināšanas un veicināt vēlmi mācīties.

Projekta īstenošanas laikā SIA Baltijas datoru akadēmija ir piedalījusies vēl vairākās aktivitātēs, sniedzot gan saturisko, gan tehnisko nodrošinājumu. Kā būtiskus var minēt studentu hakatonus, kuros radītas un diskutētās dažādas aizraujošas idejas, arī nodrošinātas dažādas apmācības.

Projektā plānotie galvenie aktivitāšu virzieni:

1.Studentu inovāciju spēju un uzņēmīguma attīstīšana, iesaistoties uzlabojot un izstrādājot jaunas mācību programmas, t.sk mācību programmu praktiskās daļas, kas palīdz veicināt studējošo inovācijspējas, prasmes, uzņēmību

2.Studentu inovāciju spēju attīstība rīkojot inovācijas atbalstošos informatīvos pasākumus, veidojot komandas (t.sk. starp dažādu augstskolu studentiem), veicot prototipu izstrādes pirmsinkubācijas fāzē.

3.Komersantiem svarīgu jautājumu risināšanā (zināšanu un inovāciju ietilpīgi Komers antu izaicinājumi/jautājumi), piedaloties komersantu inovatīvo izstrāžu procesos).

4.Studentu inovāciju un uzņēmējspēju attīstīšana, plānojot sava potenciālā biznesa izveidi un attīstību (studentu inovācijspēju attīstošās darbības pirmsinkubācijas fāzē)

5.Sadarbībā ar projekta partneri Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “Green Industry Innovation Center” veic studentu biznesa ideju inkubāciju (līdz jaunuzņēmuma dibināšanai). Studentu inovāciju programmas dažādos posmos veic studentu atlasi inovāciju programmas īstenošanā, nodrošina studentus ar pieeju laboratorijām, materiālus, kā arī inovatīvo izstrāžu zinātnisko vadību. Veikto inovatīvo izstrāžu publiskas prezentācijas paredzētas katra posma beigās, vienlaikus veicot labāko izstrāžu autoriem vienreizējas stipendijas piešķiršanu.

Kā citi projekta partneri projekta īstenošanā piedalās Rīgas tehniskā Universitāte, Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūts, SIA “Zaļo tehnoloģiju inkubators”, kā arī komersanti.

LUMIC sniedz iespēju ikvienam studējošam interesentam līdzdarboties – radīt jaunus inovatīvus risinājumus, pakalpojumus un veicināt investīciju iespējas.

Lai nepalaistu garām aktuālāko informāciju par jaunākajām programmām un notikumiem, seko līdzi LUMIC sociālajos tīklos:

LUMIC Facebook

LUMIC Instagram.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.

Projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002)

2017.gada janvārī tika apstiprināts projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim paredzētas mazo un mikro komersantu, pašnodarbināto personu apmācības, ar mērķi veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba produktivitātes paaugstināšanu. Projekts tiek atbalstīts ar 70% valsts atbalsta intensitāti.

Ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties apgūt vienu vai vairākas mācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses. Mācību programmas ir sadalītas trijos blokos:

I Digitālās tehnoloģijas

II Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija

III Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Mācības sastāv no 1-3 dienu kursiem darbs klātienē pasniedzēja vadībā un e-apmācību kurss. Vairāk www.mmu.lv

Mācību kursu skaits mainīsies un tiks papildināts, izvērtējot pieprasījumu.

Mācības vada profesionāli pasniedzēji ar daudzu gadu pieredzi tematikā un apmācību vadīšanā. Apmācību laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar mācību materiāliem un ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais, mikro komersants un pašnodarbināta persona, kura ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst projekta kvalifikācijas prasībām. Kvalifikāciju projektā apstiprina “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA).

Mācībām var reģistrēties portālā www.mmu.lv sadaļā „ Reģistrēties”.

Kursi tiek nodrošināti visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties mācībām, komersants var izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu.

Sīkāku informāciju varat iegūt, sazinoties ar kontaktpersonu Lindu Čeveri: linda.cevere@bda.lv