Aktuālie projekti

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmā

 

05.04.2023.

Sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no gandrīz 200 izglītības programmām, kas sniedz iespēju apgūt gan digitālās pamata prasmes, gan arī apgūt digitālās prasmes augstākā līmenī. Pieteikties mācībām līdz 3. maijam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācības šajā kārtā norisināsies attālināti.

Spēja patstāvīgi strādāt ar datoru un izmantot digitālos rīkus gan darba, gan personīgajām vajadzībām ir kļuvusi par neatņemamu mūsdienu dzīves sastāvdaļu. Vienlaikus, atbilstoši ziņojumam par Latviju “Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) 2022. gadā”, tikai 51% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamata prasmes, un tikai 24% ir digitālās prasmes virs pamatlīmeņa.

“Digitālo prasmju apgūšana pamata līmenī ir pirmais priekšnosacījums savu zināšanu un prasmju atbilstības nodrošināšanai mūsdienu darba tirgus prasībām. Prasme izmantot digitālās tehnoloģijas ir pieprasīta ikvienā tautsaimniecības nozarē, tāpēc plašajā piedāvāto izglītības programmu klāstā sev piemērotas mācību un digitālās kompetences attīstības iespējas atradīs gan iesācēji, gan pieredzējuši speciālisti”, uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Piedāvājumā 197 izglītības programmas

Devītajā pieteikšanās kārtā nodarbinātie var pieteikties kādai no 197 izglītības programmām un apgūt digitālās prasmes pamata, vidējā un augstākā līmenī. Izglītības programmas piedāvā 44 izglītības iestādes visā Latvijā un tās kopumā aptver 5 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; drošība; problēmu risināšana.

Ir būtiski pievērst uzmanību izglītības programmu īstenošanas vietai, jo mācības digitālo pamata prasmju apgūšanai galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vietu.

90% no mācību izmaksām sedz ES

Lai motivētu Latvijas strādājošos iedzīvotājus apgūt jaunas prasmes un zināšanas, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts. Izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, studiju moduļos vai studiju kursos, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, arī šajā pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri. Īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Devītajā pieteikšanās kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Pieteikšanās 9. kārtā ilgs līdz 18. aprīlim. Mācību grupu komplektēšana plānota no 16. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

 

 

ESF projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās”

ESF logo

Baltijas Datoru akadēmija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti

Inovāciju un tehnoloģiju attīstības virzītajā digitālajā transformācijas procesā digitālā lietpratība un digitālā inteliģence ir būtiska un svarīga prasme gan studiju procesā, gan darba tirgū. Eiropas Savienības darba devēji norāda uz nepietiekamajām digitālajam prasmēm darba ņēmējiem.  Latvijā 2020.gadā veiktajā augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas novērtējuma “Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā” pētījumā aptaujātie studenti studiju procesā iegūtās digitālās prasmes vērtē kā vidēji atbilstošas savai profesionālajai darbībai. Studenti norāda, ka nepieciešami uzlabojumi digitālā satura radīšanas prasmēm un nepieciešama zināšanu palielināšana par kiberdrošību. Mazāk kā puse akadēmiskā personāla (48% aptaujāto) sevi raksturojuši par novatoriem vai sākotnējiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk – IKT) lietotājiem, radot digitālo plaisu gan akadēmiskā personāla vidū, gan starp studējošajiem.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem (SIA “Baltijas Datoru akadēmija”, SIA “Tilde”, SIA “Datorzinību centrs”), kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē. Projekta rezultātā tiks ieviestas digitalizācijas iniciatīvas projekta sadarbības partneru piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs: Latvijas Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Vidzemes Augstskolā, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot to, kā arī digitālā satura izstrāde;

A2. inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;

A3. studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;

A4.ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, t.sk., mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” galvenais uzdevums ir digitālā satura izstrāde vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursiem adaptējot un pielāgojot astoņus studiju kursus digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī piecām DigComp ietvarstruktūrā definētajām kompetencēm, ietverot studiju kursa aprakstus, tematiskos plānus, audiovizuālos materiālus, kā arī attālinātos pārbaudījuma rīkus (tiešsaistes testi, uzdevumi), un digitālos risinājumus kā virtuālais asistents un virtuālās laboratorijas. Lai izvērtētu izstrādātā satura kvalitāti un piemērotību, pēc studiju kursu izstrādes, balstoties uz studentu un docētāju atsauksmēm un ieteikumiem, plānota studiju kursu pilotēšana un pilnveide.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta līguma numurs 8.2.3.0/22/A/006) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējās izmaksas ir 2 060 095,08 EUR. Projekta īstenošana uzsākta 2022. gada 1. novembrī un tā īstenošana noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” projekta kontaktpersona Svetlana Tomsone, e-pasts: svetlana.tomsone@bda.lv, tālrunis: 26691977

Aktualizēts: 2022.gada novembrī

Projekta aktualitātes
Good Digital Hygiene for Startups (Good Start)

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” ar partneriem no piecām valstīm īsteno programmas Erasmus+ projektu “Good Digital Hygiene for Startups” (Good Start).
Projekta nosaukums: Good Digital Hygiene for Startups (Good Start)
Projekta numurs.: 2022-1-LV01-KA220-VET-000086725
Kopējais budžets: 250 000, 00 EUR
Projekta ilgums: 2022. gada 1. novembris līdz 2024. gada 31. oktobris
Programma: Erasmus+
Projekta vadošais partneris: SIA “Baltijas Datoru Akadēmija”
Projekta partneri:

 • Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija);
 • Fundacja Eduvibes (Polija);
 • Mathemagenesis Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (Grieķija);
 • eLearning & Software (Rumānija);
 • Wittenborg University of Applied Sciences (Nīderlande).

Projektā mērķis ir atbalstīt jaunuzņēmumus pamatprasmju apguvē un attīstīšanā, t.sk. kritiskā domāšana un sadarbība tehnoloģisko kompetenču jomā, lai samazinātu digitālās higiēnas prakses prasmju trūkumu strauji mainīgā pasaulē. Šī iemesla dēļ Good Start Project prioritāte tiek piešķirta “Digitālās transformācijas risināšanai, attīstot digitālo gatavību, noturību un kapacitāti”. Projekts nodrošinās apmācību moduļus, lai uzlabotu digitālās prasmes, attīstot jaunuzņēmumu gatavību un spējas digitālajā vidē.

Projekta koordinatora kontaktinformācija:
Projektu vadītāja: Krista Brusova
Krista.Brusova@bda.lv; +371 26361412

ESF projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”

Baltijas datoru akadēmija kā sadarbības partneris Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei piedalās ESF projekta īstenošanā, lai būtiski pilnveidotu studējošo digitālās kompetences

Projekta īstenošanas gaitā sākta digitālo risinājumu integrēšana studiju procesā.

Lai stiprinātu studējošo digitālās kompetences, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte – LBTU (iepriekš LLU) sākusi īstenot virkni aktivitāšu, lai studiju kursos integrētu digitālus risinājumus. Plānots, ka apjomīgie uzlabojumi tiks ieviesti šī gada laikā un būtiski ietekmēs universitātes absolventu konkurētspēju darba tirgū.

Kopš aizvadītā gada novembra LBTU īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās”, kurā kā partneri iesaistīti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Ventspils Augstskola, Biznesa Augstskola “Turība”, SIA “WeAreDots” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”. Vairākās projekta aktivitātēs ir iesaistīta arī LBTU aģentūra “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža”.

Studiju kursu pilnveides nolūkos janvārī LBTU, RTA un DU mācībspēki piedalījās apmācībās par mākslīgo intelektu un tā sniegtajām iespējām. Kā informē projekta vadītāja Ilze Beitāne, mācībspēki apguvuši reprezentatīvo datu kopu nodefinēšanu, neironu tīklu modeļus un to pielāgošanu mācību vielas reprezentācijai, akcentējot datorredzes, videoanalīzes, klasifikācijas uzdevumu un anomāliju detektēšanas tabulāros datus, operāciju pētīšanas, SLAM un satelītdatu risinājumus.

Apmācības nodrošināja SIA “WeAreDots”, un šobrīd mācībspēki ir uzsākuši savu studiju kursu pilnveidi ar digitālajiem risinājumiem. Turklāt papildus sākta jaunu studiju kursu izstrāde, kurā ir iesaistītas visas piecas projektā iesaistītās augstskolas.

“No septembra LBTU studentiem piedāvāsim LU izstrādātos pašmācīšanās kursus “Ievadkurss mākslīgajā intelektā”, kam šobrīd pieteikušies 142 LBTU studenti, un “Mašīnmācīšanās modeļu izveide izmantojot Python”, kam pieteikušies 44 LBTU studenti. Tas ir unikāls gadījums, jo pirmo reizi universitātē piedāvāsim studiju kursu, ko studenti apgūs patstāvīgi,” stāsta I. Beitāne.

Viņa arī atzīst, ka nozīmīga uzmanība tiek veltīta precīzai aktivitāšu ietekmes mērīšanai. Kad studenti septembrī sāks apgūt pilnveidotos studiju kursus, tiks veikta sākotnējā viņu digitālo kompetenču novērtēšana, lai pēc kursu apguves varētu noteikt viņu progresu. Šim nolūkam SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” veikusi Digitālo kompetenču vērtēšanas risinājuma ietvara noteikšanu, pamatprincipu definēšanu un  pamata funkcionalitātes prasību saskaņošanu ar augstskolām. Sagatavotas tehniskās prasības, veikta kompetenču vērtēšanas rīka prasību salāgošana ar DigCompOrg ietvaru un integrāciju iespējas ar Moodle, kā arī pašvērtējuma testa ietvara noteikšana, konkrētu apgabalu iezīmēšana un rezultātu analīzes pamatprincipu noteikšana.

Eiropas Sociālā fonda projektam “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/005) piesaistīts REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Projekta kopējas izmaksas ir 2,052,269.47 EUR. Tā īstenošana sākta 2022. gada 1. novembrī un noslēgsies 2023. gada 31. decembrī.

Aktualizēts: 2023.gada martā

Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning

   

Baltijas Datoru akadēmija ar partneriem no sešām valstīm īsteno programmas Erasmus+ projektu “Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET)” jeb “Profesionālo izglītības un apmācību organizāciju digitalizācija: darba vidē balstīta apvērstā mācīšanās”, projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-VET-000025117, kur BDA ir projekta vadošais partneris. Kopējais projekta budžets ir 191 830, 00 EUR. Projekts tiek īstenots laika no 2021. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Projekta partneri:

 • Mugla Sıtkı Kocman University (Turcija);
 • ProEduca z.s. (Čehija);
 • Archivio della Memoria (Itālija);
 • Centro Superior de Formación Europa Sur (Spānija);
 • Asociatia pentru Sprijinirea Initiativelor Educationale (Rumānija);
 • EIA – Ensina, Investigacao e Administracao S.A. instituting entity of ATLANTICA – Instituto Universitario (Portugāle).

Saskaņā ar ANO 2020. gada ziņojumu Covid-19 pandēmija izraisīja vēsturē lielākos izaicinājumus izglītības sistēmās, negatīvi ietekmējot gandrīz 1,6 miljardus skolēnu vairāk nekā 190 valstīs visos kontinentos. Viens no svarīgākajiem elementiem profesionālās izglītības un apmācību jomā ir darba vidē balstīta mācīšanās, kas lielā mērā ir kļuvusi nesasniedzama neizbēgamo izmaiņu dēļ.

Pandēmija ir atklājusi profesionālās izglītības un apmācību (PIA) sistēmu nepilnības, tostarp zemu digitalizācijas līmeni un ilgstošus strukturālus trūkumus. Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas ir apgrūtinājušas mācekļu programmas un darba vidē balstītu mācību modeļu ieviešanu, kas ir profesionālās izglītības galvenie elementi.

Lai palīdzētu profesionālās izglītības iestādēm pārvarēt mūsdienu izaicinājumus, starptautisku sadarbības partneru komanda nolēma izstrādāt projektu, lai atbalstītu profesionālās izglītības jomu un izglītības iestādes mācību programmu uzlabošanā un virzīšanā, izmantojot darba vidē balstītu apvērstu mācību modeli. Pamatojoties uz pieejamo literatūru, darba vidē balstītas apvērstas mācības labāk pārvalda profesionālās IT nozares skolas, tādēļ projekta mērķis ir sniegt atbalstu savu pakalpojumu digitalizēšanā profesionālās izglītības iestādēm, kuras nav saistītas ar IT nozari.

Paredzams, ka projekta rezultāti palielinās profesionālo izglītības iestāžu kapacitāti un veicinās nepieciešamās kompetences, lai digitalizētu savus pakalpojumus un mācību programmas.

Galvenie projekta rezultāti:

 1. rezultāts: Darba vidē balstīta apvērsta mācību programma: Darbā vidē balstītu mācību digitalizācija (Kā izstrādāt darba vidē balstītu apvērstu mācīšanos). Šī mācību programma ir instruments, kas ļaus īstenot darba vidē balstītas mācības digitālā vidē. Tā sniedz informāciju par to, kā veidot darba vidē balstītas apvērstas mācības.
 2. rezultāts: Darba vidē balstītas apvērstās mācīšanās rokasgrāmata, Mācību materiāli profesionālajām izglītības iestādēm un darba vidē balstītas apvērstās mācīšanās tiešsaistes rīki. Šī rezultāta mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības pakalpojumu sniedzējus digitalizācijas procesā, sniedzot viņiem norādījumus un atbalstot ar mācību materiāliem.
 3. rezultāts: profesionālās izglītības un apmācību digitalizācija: pašmācību platforma. Šī platforma nodrošina pilnīgu un saskaņotu vidi, kas apvieno visus projekta rezultātus un iepazīstina ar tiem sabiedrību.

Projekta rezultāti būs pieejami angļu valodā un projekta sadarbības partneru nacionālajās valodās un tie tiks publicēti projekta izveidotajā pašmācību platformā https://flippedvet.bda.lv/.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” projekta kontaktpersona Svetlana Tomsone, e-pasts: svetlana.tomsone@bda.lv, tālrunis: 26691977

Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”

 

     

 

Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem – lieliska iespēja attīstīt savas idejas

 Latvijas Universitātes projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (turpmāk – projekts) mērķis ir sekmēt Latvijas Universitātē studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, attīstīt studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu risinot sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas augstskolu un studējošo sadarbībā ar komersantiem.

Lai attīstītu digitālo transformāciju, inovatīvus risinājumus Latvijā, radītu jaunus pakalpojumus un veicinātu investīciju iespējas, Latvijas Universitātes (LU) inovāciju centrs LUMIC studentiem joprojām piedāvā dažādas iespējas. Piedaloties LUMIC izstrādātajās inkubācijas programmās, studentiem tiek rasta iespēja radīt inovatīvus risinājumus savām vai programmā piedāvātajām idejām.

Šogad veiksmīgi norisinājušās LU inovāciju centra LUMIC radītās programmas – “Komunikācijas Re:Vīzija”, “Zinātnes komunikācija” un “Vides inovāciju ģenerators”. Programmās studentiem tiek nodrošināta vide, kurā radoši strādāt pie inovatīvu ideju attīstības un pētījumiem. Arī šobrīd aktīvi norisinās darbs programmās “Skolotāja kurpēs II” un “Zinātnes komunikācija II”, kurās tiek radītas inovācijas digitālo rīku un interaktīvo mācību metožu izmantošanā, kā arī meklēti risinājumi, kā par dažādiem pētījumiem veiksmīgāk komunicēt ar sabiedrību.

LUMIC sadarbībā ar SIA Baltijas datoru akadēmija (BDA) īstenota inkubācijas programma “Iestartē nākotnē”, kuras ietvaros 3 studentu komandas veica apjomīgu pētījumu par to kā efektīvi mācīt un kā piedāvāt zināšanas un veicināt vēlmi mācīties.

Drīzumā LUMIC izsludinās pieteikšanos jaunām programmām, lai mācīties gribošajiem studentiem būtu iespēja izmēģināt un gūt noderīgu pieredzi programmās, kas interesē tieši viņus.

Tēmas, ko aptver LUMIC veidotās programmas ir dažādas, apskatītas gan humanitārās, gan eksaktās zinātnes. Piedāvāto tēmu kopums ir plašs – sākot no komunikācijas, žurnālistikas, vēstures un sociālajiem tīkliem līdz pat dažādiem pētījumiem un idejām tehnoloģiju, digitalizācijas un vides inovāciju jomā.

LUMIC sniedz iespēju ikvienam studējošam interesentam līdzdarboties – radīt jaunus inovatīvus risinājumus, pakalpojumus un veicināt investīciju iespējas.

Lai nepalaistu garām aktuālāko informāciju par jaunākajām programmām un notikumiem, seko līdzi LUMIC sociālajos tīklos:

LUMIC Facebook

LUMIC Instagram.

Pasākums tiek organizēts ar ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” atbalstu.

Aktualizēts 2023.gada aprīlis.

Projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (Nr. 1.2.2.3/16/I/002)

2017.gada janvārī tika apstiprināts projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim paredzētas mazo un mikro komersantu, pašnodarbināto personu apmācības, ar mērķi veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba produktivitātes paaugstināšanu. Projekts tiek atbalstīts ar 70% valsts atbalsta intensitāti.

Ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties apgūt vienu vai vairākas mācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses. Mācību programmas ir sadalītas trijos blokos:

I Digitālās tehnoloģijas

II Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija

III Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Mācības sastāv no 1-3 dienu kursiem darbs klātienē pasniedzēja vadībā un e-apmācību kurss. Vairāk www.mmu.lv

Mācību kursu skaits mainīsies un tiks papildināts, izvērtējot pieprasījumu.

Mācības vada profesionāli pasniedzēji ar daudzu gadu pieredzi tematikā un apmācību vadīšanā. Apmācību laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar mācību materiāliem un ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais, mikro komersants un pašnodarbināta persona, kura ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst projekta kvalifikācijas prasībām. Kvalifikāciju projektā apstiprina “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA).

Mācībām var reģistrēties portālā www.mmu.lv sadaļā „ Reģistrēties”.

Kursi tiek nodrošināti visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties mācībām, komersants var izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu.

Sīkāku informāciju varat iegūt, sazinoties ar kontaktpersonu Lindu Čeveri: linda.cevere@bda.lv