Īstenotie projekti

Unikālu mentoringa prasmju un metožu attīstīšana MVU vajadzībām


SIA “Baltijas Datoru akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Polijas Politechnika Warszawska Universitāti, Turcijas Mugla Sitki Kockman Universitāti, Rumānijas e-mācību risinājumu izstrādātāju “eLearning&Software” un Beļģijas NVO “ADINVEST Europe”, kas sniedz konsultācijas MVU biznesa mentoringa jomā, Erasmus+ projekta “Heroes of SMEs: Developing Unique Mentoring Skills and Techniques” ietvaros izstrādās:

 • kompetenču kartes digitālajām prasmēm;
 • e-mācību risinājumu MVU apmācībām ar mentoru palīdzību;
 • mācību materiālus MVU digitālo prasmju veidošanai un attīstīšanai;
 • e-mācību platformu;
 • metodoloģiju MVU mentoriem.

Projekta mērķa auditorija ir MVU un to darbinieki, kuriem nepieciešams attīstīt dažādas digitālās prasmes efektīvākai un mūsdienīgākai darba uzdevumu veikšanai.

Projekta realizācijas periods: 01.11.2019.–31.10.2021., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2019-1-LV01-KA202-060420

Projektam piešķirtais finansējums: 198 751,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Kristaps Zvejnieks, kristaps.zvejnieks@bda.lv

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” 2019. gadā uzsāktie pētījumi

2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Starp zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumiem tiek īstenots Pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”.

Projekta mērķis ir pētniecības darbību rezultātā izstrādāt uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu modulāru Personāla pārvaldības risinājumu (PPR), kurā tiks izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš būs multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Pētījuma īstenotājs SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” sadarbībā ar SIA Lattelecom Technology.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

Erasmus+ programmas projekts "Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem"

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā sadarbības partneris ar Spānijas mācību centru “Neotalentway”, Lietuvas organizāciju “Lieporiu mokyklos bendruomene”, Bulgārijas organizāiju “BALGARSKA AGENTSIYA ZA RAZVITIE” un Polijas organizāciju “Gmina Przygodzice” kā vadošu partneri EU Erasmus+ Projekta “Improve Digital Competence in Adult people” (“Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem”) ietvaros izstrādās:

 • Digitālo prasmju izvērtējumu anketu pieaugušajiem ar zemu izglītības līmeni,
 • Mācību programmu, balstoties uz digitālo prasmju izvērtējuma anketu,
 • Digitālos rīkus kā mājaslapu, aplikāciju un citus resursus.

Projektā ir plānots piesaistīt pieaugušos ar zemu izglītības līmeni vai zemu kvalifikāciju, bezdarbniekus un citus interesentus Eiropā. Projekta mērķis ir uzlabot digitālās prasmes un svarīgākās kompetences, kas sniegtu iespēju iegūt augstāku kvalifikāciju.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-PL01-KA204-051003

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains”

Projektam piešķirtais finansējums: 181 685,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Aija Gēliņa, aija.gelina@bda.lv

Erasmus+ programmas projekts "Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu samazināšana mazajiem un vidējiem uzņēmējiem"

       

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Turcijas augstskolām “Mugla Sitki Kocman University” un “Ankara Haci Bayram Veli University”, Itālijas mācību centriem “Training 2000 psc” un “ITIS. E.Mattei”, Bulgārijas augstskolu “UNIVERSITET PO BIBLIOTEKOZNANIE I INFORMACIONNI TEHNOLOGII”, Latvijas augstskolu “Ventspils augstskola” un Šveices augstskolu “The University of Applied Sciences and Arts” kā sadarbības partneriem EU Erasmus+ Projekta “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” (“Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu samazināšana mazajiem un vidējiem uzņēmējiem”) ietvaros izstrādās:

 • Kiberdrošības menedžmenta prasmju kompetenču karti,
 • Mācību materiālus,
 • Mācību metodoloģiju,
 • Tiešsaistes mācību platformu,
 • Kompetenču validēšanu un sertificēšanu.

Projektā tiks veicināti novatoriski mācību risinājumi kiberdrošības menedžeriem mazajos un vidējos uzņēmumos, apkopota labā prakse Eiropā kibernoziegumu risku pārvaldības prasmēm, apkopoti inovatīvi mācību rīki un metodoloģijas kiberdrošības menedžeriem MVU nozarē, palīdzēs uzlabot uzņēmējdarbības iespējas MVU dažādās nozarēs, radīta un atbalstīta ilgtspējīgā komūna dalībnieku komunikācijai un dalīšanās ar labo praksi tiešsaistes mācību platformā.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains”

Projektam piešķirtais finansējums: 243 756,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

Erasmus+ programmas projekts "Blokķēdes uzņēmējiem – netradicionālās nozares 4.0 mācību programma augstākajai izglītībai"

     

Projekta “Blokķēdes uzņēmējiem – netradicionālās nozares 4.0 mācību programma augstākajai izglītībai” mērķis ir radīt jaunu, netradicionālu mācību pieeju, kā apgūt blokķēžu tehnoloģiju, kas, iespējams, nākamo 5 – 10 gadu laikā skars visas industrijas. Projektā līdz 2021. gada 31. augustam paredzēta mācību programmas ar interaktīviem mācību materiāliem izstrāde kā pasniedzējiem, tā arī studentiem un citām blokķēžu tehnoloģijās ieinteresētajām personām. Visi projektā izstrādātie materiāli būs bezmaksas pieejami tiešsaistē ikvienam interesentam.

SIA “Baltijas Datoru akadēmija” kopā ar sadarbības partneriem Mathemagenesis Ltd. (Grieķija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Ekonomikas zinātņu akadēmija Bukarestē (Rumānija), Ovidius Constanta universitāte (Rumānija), Zitec Ltd. (Rumānija), Viteco Ltd. (Itālija) projekta ietvaros izstrādās:

 • Padziļinātu pētījumu par dažādu ekosistēmas dalībnieku esošajām prasmēm un zināšanu līmeni blokķēžu tehnoloģijās
 • Blokķēžu mācību programmu pasniedzējiem,
 • Tiešsaistes mācību programmu pasniedzējiem par blokķēžu tehnoloģijām un to pielietošanu,
 • Digitālus, tiešsaistē pieejamus mācību materiālus ar interaktīviem elementiem pasniedzējiem par blokķēžu tehnoloģijām un to pielietošanu,
 • Digitālus, tiešsaistē pieejamus mācību materiālus ar interaktīviem elementiem par blokķēžu tehnoloģijām studentiem, uzņēmējiem un citiem interesentiem par blokķēžu tehnoloģijām,
 • “Bloks” spēle – tiešsaistē izmantojams interaktīvs mācību līdzeklis,
 • “Bloks” tiešsaistes mācību platformu, kurā pieejami visi projektā realizētie materiāli.

Projektā radītie materiāli paredzēti daudzpusīgu un blokķēžu tehnoloģiju jomā nepieciešamu kompetenču iegūšanai un pilnveidošanai kā sadarbības partneru valstīs, tā Eiropas Savienības dalībvalstīs kopumā. Kopumā projektā (tieši un netieši) iesaistītas 1700 personas. Projekta aktivitātes ir veidotas tā, lai katram dalībniekam, neatkarīgi no viņa zināšanu līmeņa, būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes un kompetences.

Projekta realizācijas periods: 01.09.2018 – 31.08.2021.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu (projekta līgums Nr. 2018-1-RO01-KA203-049510).

Projektam piešķirtais finansējums: 390 117,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Elīna Plāne, elina.plane@bda.lv

Digitālo mācību līdzekļa multimēdiju komponentes izveidošana

 

Projekta “Digitālo mācību līdzekļa multimēdiju komponentes izveidošana” rezultātā līdz 2021. gada 31. decembrim tiks izstrādāti 32 digitālie mācību līdzekļi profesionālās izglītības iestādēm dažādās nozarēs. Galvenās projekta aktivitātes:

 • Vienotas vizuālas identitātes izveidošana 32 digitālajiem mācību līdzekļiem;
 • 32 Digitālo mācību līdzekļu izstrāde profesionālās izglītības iestāžu programmām sadarbībā ar satura autoriem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros.

Projektam piešķirtais finansējums: EUR 344 525,92 bez PVN

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Projekta kontaktpersona: Elīna Plāne, elina.plane@bda.lv

Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – PIKTAPS

         

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) no 2018. gada līdz 2020. gadam īsteno valsts vienoto komunikācijas un mācību aktivitāšu Programmu “Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi” jeb “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” (turpmāk – Programma) ar mērķi palielināt sabiedrības interesi un attīstīt prasmes valsts un pašvaldību e-risinājumu izmantošanā, kas ietver zināšanas par elektroniskiem pakalpojumiem (e-pakalpojumi), IKT platformām, e-rīkiem un drošības jautājumiem.

Tā kā ieradumu un uzskatu maiņai ir būtiski ne tikai informējoši pasākumi (Programmas ietvaros tiek rīkotas reklāmas kampaņas, organizēti valsts un reģionālas nozīmes pasākumi u.tml.), bet liela nozīme ir arī aktivitātēm, kas saistītas ar sabiedrības izglītošanu un prasmju pilnveidi, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” Programmā nodrošina dzīves situāciju aprakstu izstrādi, kas tiek publicēti vietnē mana.latvija.lv un mācības 6000 digitālo aģentu visā Latvijā. SIA “Baltijas Datoru akadēmija” nodrošina arī mācību materiālu un mācību metodoloģiju izstrādi Programmā noteiktajām mērķa grupām: bibliotekāriem, skolotājiem, žurnālistiem, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.

Programmas ietvaros izstrādāta portāla Latvija.lv atbalsta vietne mana.latvija.lv, kurā pieejama informācija par Programmu, tās ietvaros īstenotajām komunikācijas aktivitātēm, plānotajām aktivitātēm, mācību rezultātiem, e-adresi. Līdz 2020. gada vidum kopumā vietnē mana.latvija.lv tiks publicēti 50 dzīves situāciju apraksti, kuros pieejamas arī e-pakalpojumu izmantošanas video instrukcijas. Dzīves situāciju aprakstu mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem orientēties plašajā valsts piedāvāto e-risinājumu klāstā, t.i., – identificēt tos e-risinājumus, kas būtu noderīgi personai konkrētā dzīves situācijā.

Projekta kontaktpersona (plašākai informācijai par mācībām un dzīves situācijām, kas tiek izstrādātas Programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros): Elīna Plāne, elina.plane@bda.lv

Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)

Komunikācijas aktivitāšu organizators projektā: SIA “Communications & Strategies”

Projektam piešķirtais finansējums: EUR 1 840 000,00

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa Nr. 2.2.1. «Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību» 2.2.1. pasākuma «Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība», VARAM īstenotā projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 «Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma» un Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/015 «Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma» līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem

Erasmus+ programmas projekts "Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija"

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Lietuvas “Baltijos Kompiuterių akademija” un Itālijas “”Training 2000” mācību centriem, sociālajām organizācijām, biedrību “Patvērums “Drošā māja””, sociālās izglītības iniciatīvu centru “PLUS” un diocēzes labdarības asociāciju “Giustizia e Pace” EU Erasmus+ projekta “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence” (“Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija”) ietvaros izstrādās:

 • Aptaujas anketu imigrantiem, ar mērķi identificēt gan mērķa grupas demogrāfiskos rādītājus, gan nepieciešamās prasmes, kuras viņi uzskata par nepieciešamām uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgas darbības nodrošināšanai,
 • Pētījumu par mācību tehnisko risinājumu iespējām,
 • Vadlīnijas, kuras galvenais mērķis ir definēt pieejas un metodoloģiju, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem organizēt savu apmācību par uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību, projektu pārvaldību. Šīs vadlīnijas paredzētas arī pasniedzējiem, lai organizētu migrantu un bēgļu apmācību,
 • Vadlīnijas mērķauditorijas piesaistei,
 • Mentoringa vadlīnijas,
 • Tiešsaistes mācību platformu,
 • Apmācību programmu pasniedzējiem,
 • Apmācību programmu migrantiem un bēgļiem, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,
 • Mācību materiālus migrantiem un bēgļiem.

Šī projekta mērķis un galvenais rezultāts ir apkopojot sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT, palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2017. – 30.09.2019., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“This project (Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence, Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains”.

Projektam piešķirtais Eiropas Savienības finansējums: 192 196,00 EUR.

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

Praktiskās ievirzes pētījums “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”

 

Projekta mērķis ir formalizēt kompetenču pārvaldības procesu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru un izmantojot rezultātus, lai veidotu zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Projekta līgums Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 EUR, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 EUR.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās projektu kārtas ietvaros.

Publicēts: 2017. gada 25. maijā