BDA privātuma politika

Spēkā no 24.07.2023.

 1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” (turpmāk­­­– BDA) veikto fizisko personu datu apstrādi. Privātuma politika attiecas uz BDA klientu, apmeklētāju un sadarbības partneru personas datu apstrādi.
 Pārzinis un tā kontaktinformācija
 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir BDA, vienotais reģistrācijas Nr. 50003138501, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu iela 140, LV-1050.
 2. BDA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: bda@bda.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties BDA juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 25.punktu.
 Dokumenta piemērošanas sfēra
 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit (pielikums Nr.1).
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – Klientiem, kuri saņem mācību, sertifikācijas un citus BDA nodrošinātos pakalpojumus (tai skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar minēto pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientu kontaktpersonas, sadarbības partneri) saņem vai nodod BDA jebkādu informāciju.
 • BDA telpu apmeklētājiem;
 • BDA uzturēto interneta vietņu, mācību vides un sociālo tīklu profila apmeklētājiem un zvanu veicējiem;
 • BDA mārketinga akciju dalībniekiem (turpmāk kopā – Klienti)
 1. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē BDA veic personas datu apstrādi: IT sistēmās, interneta vietnēs, papīra formātā, telefoniski vai videokonferences veidā).
 2. Atsevišķiem, specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu izmantošanai) var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad BDA iegūst attiecīgos datus.
 Personas datu apstrādes nolūki
 1. BDA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Mācību, sertifikācijas un citu BDA nodrošināto pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;
– līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
– pakalpojumu sniegšanai;
– nodrošinot pakalpojumu trešās personas (piemēram, darba devēja) uzdevumā, lai izpildītu trešās personas noteiktās prasības, par kurām Klients ir informēts un/vai piekrīt (piemēram, mācību video ieraksta veikšanai);
– pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
– klientu apkalpošanai;
– iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai un apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai;

– BDA interneta vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
– mācību projektu noteikumu ievērošanas nodrošināšanai un kontrolei.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu aptauju veikšanai;
– risku vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas, ar mācību nodrošināšanu saistīto informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, t.i. – informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm;
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus BDA.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 1. BDA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai sagatavotu un noslēgtu līgumu (rakstisku vai mutiski) pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu BDA saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • BDA likumīgās (leģitīmās) intereses – lai nodrošinātu  BDA kā komersanta  leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu BDA nodarbināto personu un Klientu fizisko un īpašuma drošību.
 1. BDA leģitīmās intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • sniegt mācību, sertifikācijas un citus pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas, sertifikācijas vai mācību pakalpojuma;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot uz mācību centru, interneta mājaslapā;
 • izsūtīt Klientiem komerciālus piedāvājumus par līdzīgiem pakalpojumiem, ko klients izmantojis iepriekšējo divu gadu laikā, ja Klients nav atteicies no šādu ziņu saņemšanas;
 • analizēt BDA mājaslapu un interneta vietņu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu BDA mājaslapā un mācību vidēs;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus, pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.
Personas datu apstrāde
 1. BDA rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību un ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā
 2. BDA apstrādā Klienta datus, ņemot vērā atbilstošu tiesisko pamatu un ievērojot datu apstrādes minimizācijas un caurskatāmības principus.
 3. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai BDA var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, piesaistīt lektorus un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, BDA sadarbības partneri apstrādā BDA rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie BDA sadarbības partneri ir uzskatāmi par BDA datu apstrādes apstrādātājiem un BDA ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Atsevišķi BDA sadarbības partneri (piemēram, juridiskas personas, kas nodrošina starptautiskus sertificēšanas un testēšanas pakalpojumus), ir uzskatāmi par patstāvīgiem pārziņiem, kas personas datus apstrādā saskaņā sar sev saistošajiem normatīvajiem aktiem. Šādos gadījumos Klients līgumā vai attiecīgā pakalpojuma noteikumos tiek informēts par viņa personas datu nodošanu apstrādei citam pārzinim.
 4. BDA sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar BDA prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar BDA noslēgtā līguma saistību izpildei..
Personas datu aizsardzība
 1. BDA aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un BDA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • ugunsmūri;
 • ielaušanās atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
Personas datu ieguves avoti
 1. BDA iegūst personas datus no šādiem avotiem:
 • no Klienta;
 • no BDA uzturētajām interneta vietnēm un mācību vidēm;
 • no BDA sadarbības partneriem.
Personas datu saņēmēju kategorijas
 1. BDA neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, Klients mācās, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu vai par darba devēja finansējumu, vai saņem sertifikācijas pakalpojumu trešās personas uzdevumā. Šajā gadījumā dati tiks nodoti darba devējam, projekta turētājam un/vai CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai) atbilstoši projekta un/vai līguma noteikumiem);
 • ja Klients skaidri un nepārprotami piekrīt datu nodošanai;
 • ja tas tiek paredzēts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • BDA leģitīmo interešu aizsardzībai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses;
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar klientu noslēgta līguma izpildei (piemēram, kredītiestādei norēķinu ietvaros).BDA savu sniegto pakalpojumu ietvaros izmanto a/s “Citadele banka” risinājumus maksājumu saņemšanai:  “KLIX” (maksājumu kartēm) un MultiLink (internetbanku maksājumiem). Šo pakalpojumu ietvaros klienta (maksātāja) dati, kas nepieciešami maksājuma veikšanai,  tiek nodoti a/s “Citadele banka”.   a/s “Citadeles banka” ar saņemtajiem personas datiem rīkojas kā patstāvīgs pārzinis saskaņā  ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos ietvertajiem kredītiestādēm saistošajiem pienākumiem,  KLIX un MultiLink Lietošanas noteikumiem (skat.šeit: https://klix.app/app/uploads/Klix_Terms_of_use_LV_27012023.pdf un Privātuma aizsardzības noteikumiem (skat.šeit.:https://klix.app/app/uploads/Klix_Privacy_Protection_Regulations_LV_17072023.pdf).Informāciju par a/s “Citadele banka” veikto datu apstrādi var saņemt, rakstot uz gdpr@citadele.lv
Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem
 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, BDA personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši BDA sadarbības partneri, izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (datu apstrādātāja statusā
 2. Šādos gadījumos BDA piesaistītie sadarbības partneri trešajās valstīs nodrošina datu aizsardzības līmeni, kas ir līdzvērtīgs BDA nodrošinātājam datu aizsardzības līmenim, kā arī ar šiem apstrādātājiem tiek noslēgts kāds no Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (turpmāk – Regula) minētajiem dokumentiem, kas nodrošina Regulas prasību izpildi no apstrādātāju puses.
Personas datu glabāšanas ilgums
 1. BDA glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā BDA vai Klients var īstenot savas leģitīmās intereses;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā vismaz 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei (attiecas tikai uz tādiem gadījumiem, kad personas datu glabāšanai nepastāv cits tiesiskais pamats).
 1. Pēc tam, kad nepastāv neviens no datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem Klienta personas dati tiek dzēsti.
Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
 1. BDA nodrošina Klientam visu normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, kā arī nodrošina visu normatīvajos aktos noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu.
 2. Klientam ir tiesības pieprasīt BDA piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt BDA veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, izsniegt datu kopiju, iebilst pret datu apstrādi vai lūgt ierobežot datu apstrādi un nodrošināt datu pārnesamību.
 3. BDA datu subjekta pieprasījumus izpilda ciktāl tie nenonāk pretrunā ar BDA pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai nenonāk pretrunā BDA un Klienta noslēgtā līguma noteikumiem.
 4. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē BDA birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, BDA pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Ja Klients vēlas saņemt personas datus saturošu informāciju, BDA atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 3. Jebkādu Klienta iebildumu gadījumā Klientam ir tiesības vērsties pie BDA izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto BDA kontaktinformāciju. Pēc sūdzības vai iebildumu saņemšanas BDA nekavējoties nodrošina to izskatīšanu un iespējamo trūkumu novēršanu.
 4. Ja Klientu neapmierina BDA veiktās darbības iebildumu izskatīšanā vai iespējamo trūkumu novēršanā Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
 1. BDA atsevišķos gadījumos veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Klienta piekrišanu (piemēram, pakalpojumu lietošanas ieradumu datu analīzei, individuāli sagatavotu reklāmu saņemšanai u.c.).
 2. Klients piekrišanu savu personas datu apstrādei var sniegt BDA mājaslapā (www.BDA.lv), BDA kursa novērtēšanas anketā, rakstot uz bda@bda.lv, kā arī rakstveidā klātienē – BDA birojā.
 3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā ir sniegta, tas ir BDA mājaslapā (www.BDA.lv), BDA kursa novērtēšanas anketā, rakstot uz bda@bda.lv, kā arī rakstveidā klātienē – BDA birojā. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas veikta tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 5. Pēc Klienta piekrišanas datu apstrādei atsaukšanas BDA ir tiesības apstrādāt tos Klienta datus, kuru apstrādei ir cits tiesiskais pamatojums.
Saziņa ar Klientu
 1. BDA veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numurs, e-pasta adrese).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi BDA veic uz noslēgtā (rakstiski vai mutiski) līguma pamata.
Komerciāli paziņojumi
 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par BDA un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) BDA veic saskaņā ar Klienta piekrišanu vai, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm gadījumos, kad to atļauj normatīvie akti.
 2. BDA, pamatojoties uz Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma regulējumu, ir tiesības nosūtīt komerciālus paziņojumus uz e-pastu saviem klientiem par līdzīgiem pakalpojumiem, neprasot Klienta piekrišanu, bet nodrošinot iespēju Klientam atteikties no šādu paziņojumu saņemšanas.
 3. Klients piekrišanu BDA un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var sniegt e-pastā, kursa novērtēšanas anketās, BDA birojā.
 4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās).
 5. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
 • nosūtot e-pastu uz adresi bda@bda.lv;
 • zvanot uz BDA kontakttālruni 67505090;
 • klātienē BDA mācību centrā;
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 1. BDA pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.
Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 1. BDA interneta vietnes var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir pieejami šeit (pielikums Nr.2).
 2. BDA mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko BDA nenes atbildību.
Citi noteikumi
 1. BDA ir tiesības veikt papildinājumus šajā Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā BDA mājaslapā, mācību vidē, kā arī ievietojot BDA mājaslapā www.bda.lv .
 2. BDA saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas BDA mājaslapas www.bda.lv sadaļā par mums/ BDA privātuma politika.
 3. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2023.gada 17.janvārī un aizstāj iepriekš apstiprināto privātuma politikas redakciju.

 

Pielikums Nr.1

BDA Privātuma politikas klientiem pielikums “Datu kategorijas”

Nr.p.k. Datu kategorija Piemēri*
1 Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, paraksts
2 Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3 Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
4 Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss
5 Piegādātajā dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
6 Pakalpojuma dati mācību kursa, izglītības programmas nosaukums, sertifikācijas testa numurs/nosaukums, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
7 Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas/apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
8 Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss,
9 CRM** Aktivitātes dati aktivitātes numurs, veids, datums, kategorija, īpašnieks
10 Komunikācijas dati ienākošas/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
11 Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
12 Iebildumu / Pieteikumu dati iebilduma/Pieteikuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
13 Sertifikācijas dati

 

personas/ klienta zināšanu novērtēšanas rezultāti (testu rezultāti, pārbaudes darbu rezultāti)
14 Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
15 Pieejas dati sistēmām klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
16 Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
17 Video dati video no mācībām, no klientu pasākumiem, videonovērošana sertifikācijas centros
18 Piekrišanu*** informācija klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots
* Piemēri neietver izsmeļošu attiecīgajā datu kategorijā ietilpstošo datu uzskaitījumu.

** CRM (Customer Relationship Management) – klientu attiecību vadības sistēma

*** Piekrišana – klienta brīvi, nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru klients atļauj apstrādāt savus personas datus atbilstoši BDA sniegtajai informācijai

 

Pielikums Nr.2

BDA sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos (turpmāk – dokuments) ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana BDA pārvaldītajās interneta vietnēs: www.bda.lv, eskola.bda.lv, emmu.bda.lv, viaa.bda.lv, digital.bda.lv, drosiba.bda.lv, u.c. (turpmāk – BDA vietnes), norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus.

Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, BDA izmanto tehniskās/obligātās un funkcionālās sīkdatnes.

Tehniskās/obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieslēgšanos profilam.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) BDA izmanto sīkdatnes

BDA izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • lietotāju autentifikācijai.

Sīkdatņu informācijas nodošana trešajām personām:

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ), izņemot atsevišķus gadījumus, kad informācija var tikt apstrādāta Amerikas Savienotajās valstīs (ASV), izmantojot ASV reģistrētus apstrādātājus.

BDA mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Lietotājam netiek piedāvāta iespēja atteikties no tehnisko jeb obligāto sīkdatņu izmantošanas, jo bez to lietošanas interneta vietnes lietošana būs traucēta vai nebūs iespējama.  Tehnisko jeb obligāto sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir BDA kā pārziņa leģitīmās intereses – nodrošināt interneta vietnes netraucētu darbību.

Papildus informācija: 

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar BDA, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

 

Iepriekšējās privātuma politikas versijas