Cilvēcības māksla

Mācību programma “Cilvēcības māksla” ietver 10 galveno cilvēkprasmju, tostarp komunikācijas, aktīvās klausīšanās, komandas darba, konfliktu risināšanas, laika pārvaldības, mērķu izvirzīšanas, līderības, lēmumu pieņemšanas, emocionālās inteliģences un pielāgošanās spējas stiprināšanu. Programmas ietvaros tiek akcentēts cilvēkprasmju praktiskais pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un mākslīgā intelekta (MI) risinājumos, kas kļūst arvien nozīmīgāki mūsu ikdienā un darba vidē.

Mācību programmas noslēgumā gūsi padziļinātu izpratni par cilvēkprasmju nozīmi un zināsi, kā praktiski pielietot dažādus rīkus un stratēģijas savu prasmju nostiprināšanai un pielietošanai turpmāk nākotnē. Mācību laikā būs iespēja piedalīties interaktīvos vingrinājumos un diskusijās.

“Mums vajag līderus, kas nealkst naudu, bet gan taisnīgumu.
Nealkst publicitāti, bet gan cilvēcīgumu…”

/Dr. Martin Luther King/

 

Kursa ilgums, akadēmiskās stundas: 40
Cena (bez PVN): 1250,00 
Cena (ar PVN): 1512,50 
Pasniedz: Inna Miglāne
Mācību mērķis

Attīstīt zināšanas, prasmes un stratēģijas, kas nepieciešamas, lai uzlabotu savas cilvēkprasmju kompetences, iegūstot vēl lielāku pārliecību par sevi un savām spējām kā profesionālajā, tā arī personīgajā dzīvē.

 

Mērķauditorija

Mācību programma ir piemērota plašam dalībnieku lokam, tai skaitā:

 • cilvēkiem, kuri ir karjeras sākumposmā un vēlas attīstīt savas prasmes, virzoties uz priekšu savā profesionālajā jomā;
 • vidēja līmeņa profesionāļiem, kuri vēlas attīstīt cilvēkprasmes un pacelt savu karjeru pavisam jaunā līmenī;
 • pieredzējušiem profesionāļiem, kuri vēlas pilnveidot esošās prasmes un zināšanas, lai būtu lietas kursā par aktuālo;
 • ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas komunikācijas un sadarbības prasmes, izkopt emocionālo inteliģenci, attīstīt pielāgošanās spēju un apgūt vēl citas noderīgas zināšanas.
Pēc mācībām tu spēsi
 • Efektīvāk komunicēt: labāk izpratīsi pārliecinošas komunikācijas metodes;
 • Aktīvāk klausīties: apgūsi aktīvās klausīšanās paņēmienus, spējot vēl uzmanīgāk ieklausīties citos cilvēkos;
 • Efektīvi sadarboties komandā: apgūsi sadarbības, konfliktu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes, spējot sniegt pozitīvu pienesumu komandas darbā;
 • Izvirzīt mērķus: apgūsi laika pārvaldības paņēmienus un spēsi noteikt uzdevumu prioritātes, izvirzot sasniedzamus mērķus;
 • Efektīvāk vadīt: gūsi izpratni par vadības stiliem un paņēmieniem, lai spētu vadīt, motivēt un iedvesmot savu komandu;
 • Pieņemt lēmumus: apgūsi lēmumu pieņemšanas stratēģijas, kas palīdzēs pieņemt apzinātākus un efektīvākus lēmumus;
 • Izkopt emocionālo inteliģenci: gūsi izpratni par emocionālo inteliģenci, spēsi izprast un pārvaldīt savas emocijas, kā arī atbilstoši reaģēt uz citu emocijām;
 • Pielāgoties pārmaiņām: apgūsi stratēģijas, kā pielāgoties pārmaiņām, lai spētu proaktīvi un produktīvi virzīties tām pretī;
 • Pielietot cilvēkprasmes darbā ar MI rīkiem un risinājumiem: gūsi izpratni par to, kā pielietot savas cilvēkprasmes tehnoloģiju un MI kontekstā.

 

Programma

Ievads

 • Kas ir cilvēkprasmes, un kāpēc tās ir svarīgas;
 • Atšķirība starp tehniskajām un cilvēkprasmēm;
 • Cilvēkprasmju piemēri un to pielietojums darba vietā un ikdienas dzīvē;
 • Ieguvumi cilvēkprasmju attīstīšanā;
 • Stratēģijas savu cilvēkprasmju noteikšanai un pilnveidošanai.

Komunikācija un aktīvā klausīšanās

 • Izpratne par dažādiem komunikācijas stiliem;
 • Aktīvās klausīšanās tehnikas;
 • Atgriezeniskās saites kultūra;
 • Pārliecināšanas prasmes;
 • Pārrrunas.

Komandas darbs un konfliktu risināšana

 • Komandas darba nozīme darba vietā;
 • Stratēģijas efektīvai sadarbībai;
 • Konfliktu risināšana komandā;
 • Darbības izcilības principi (Operational excellence);
 • Labbūtības principi (Wellbeing).

Laika pārvaldība un mērķu noteikšana

 • Laika pārvaldības vērtība;
 • Rīki un paņēmieni efektīvai laika pārvaldībai;
 • Padomi mērķu noteikšanai un sasniegšanai, pielietojot SMART principu;
 • Enerģija kā biznesa resurss.

Līderība un lēmumu pieņemšana

 • Izpratne par dažādiem līderības stiliem;
 • VUCA koncepts;
 • Efektīvas deleģēšanas metodes;
 • Lēmumu pieņemšanas stratēģijas;
 • Kritiskā domāšana;
 • Analītiskā domāšana un inovācijas;
 • Pārmaiņu vadība.

Emocionālā inteliģence un pielāgošanās spēja

 • Kas ir emocionālā inteliģence;
 • Savu emociju identificēšana un regulēšana;
 • Empātija un citu perspektīvas izpratne;
 • Pielāgošanās spēja darba vietā;
 • Kā pārvarēt pārmaiņas un nenoteiktību;
 • Izturība, stresa tolerance un elastība.

Cilvēkprasmju pielietošana darbā ar tehnoloģijām un MI

 • Efektīva komunikācija virtuālajā vidē;
 • Sadarbības rīku un programmatūras izpratne un izmantošana;
 • Emocionālā intelekta izmantošana, lai izveidotu spēcīgas attiecības ar virtuālās komandas locekļiem;
 • Lēmumu pieņemšanas prasmju pielietošana, strādājot ar datiem un analīzi;
 • Pielāgošanās pārmaiņām un nenoteiktībai tehnoloģiju virzītā darba vietā.

Mācību programmas laikā dalībnieki pildīs testus, veiks vingrinājumus un piedalīsies lasījumos, lai sagatavotos gan diskusijām klātienē, gan arī praktiskajiem uzdevumiem. Mācību ietvaros būs iespēja gūt teorētiskās zināšanas un praktisku cilvēkprasmju pielietojumu, sniedzot iespēju apgūto pielietot reālās dzīves situācijās. Noslēgumā ikkatram dalībniekam būs jānokārto tests, lai iegūtu sertifikātu par veiksmīgu programmas absolvēšanu. Tāpat būs iespēja saņemt informāciju par noderīgu lasāmvielu turpmākajai pašizaugsmei un attīstībai.

Ja vēlies iegūt vairāk informācijas par šo mācību programmu, sazinies ar mums pa tālruni 67505091 vai raksti e-pastu uz mrn@bda.lv