Atpakaļ

Aktuālie projekti

2019. gadā IT kompetences centra projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/003) apstiprināti 14 nozares un 2 starpnozaru pētījumi, no kuriem 10 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 6 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”.

Starp zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumiem tiek īstenots Pētījums Nr. 1.4 “Uz viedām tehnoloģijām balstīta modulāra Personāla pārvaldības risinājuma (PPR) izstrāde”.

Projekta mērķis ir pētniecības darbību rezultātā izstrādāt uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu modulāru Personāla pārvaldības risinājumu (PPR), kurā tiks izmantotas modernākās personāla vadības pieejas viedo tehnoloģijas risinājumu formā, un kurš būs multifunkcionāls un viegli integrējams ar dažādiem datu avotiem, tādējādi nodrošinot uzņēmumu personāla resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Pētījuma īstenotājs SIA "Baltijas Datoru Akadēmija" sadarbībā ar SIA Lattelecom Technology.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Lietuvas “Baltijos Kompiuterių akademija” un Itālijas “”Training 2000” mācību centriem, sociālajām organizācijām, biedrību “Patvērums “Drošā māja””, sociālās izglītības iniciatīvu centru “PLUS” un diocēzes labdarības asociāciju “Giustizia e Pace” EU Erasmus+ projekta “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence” (“Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija”) ietvaros izstrādās:

 • Aptaujas anketu imigrantiem, ar mērķi identificēt gan mērķa grupas demogrāfiskos rādītājus, gan nepieciešamās prasmes, kuras viņi uzskata par nepieciešamām uzņēmējdarbības uzsākšanai un tās veiksmīgas darbības nodrošināšanai,
 • Pētījumu par mācību tehnisko risinājumu iespējām,
 • Vadlīnijas, kuras galvenais mērķis ir definēt pieejas un metodoloģiju, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem organizēt savu apmācību par uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību, projektu pārvaldību. Šīs vadlīnijas paredzētas arī pasniedzējiem, lai organizētu migrantu un bēgļu apmācību,
 • Vadlīnijas mērķauditorijas piesaistei,
 • Mentoringa vadlīnijas,
 • Tiešsaistes mācību platformu,
 • Apmācību programmu pasniedzējiem,
 • Apmācību programmu migrantiem un bēgļiem, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,
 • Mācību materiālus migrantiem un bēgļiem.

Šī projekta mērķis un galvenais rezultāts ir apkopojot sociālo organizāciju un apmācību centru pieredzi un zināšanas, izstrādāt mūsdienīgu katrai valstij viegli pielāgojamu mācību līdzekli, kas, izmantojot IKT, palīdzētu apmācīt dažāda izglītības līmeņa un sociālā statusa migrantus un bēgļus, nodrošinot viņiem pamatzināšanas par uzņēmējdarbības principiem, vietējo uzņēmējdarbības vidi un soļiem savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2017. – 30.09.2019., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence, Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains".

Projektam piešķirtais Eiropas Savienības finansējums: 192 196,00 EUR.

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā sadarbības partneris ar Spānijas mācību centru “Neotalentway”, Lietuvas organizāciju "Lieporiu mokyklos bendruomene", Bulgārijas organizāiju “BALGARSKA AGENTSIYA ZA RAZVITIE” un Polijas organizāciju “Gmina Przygodzice” kā vadošu partneri EU Erasmus+ Projekta “Improve Digital Competence in Adult people” (“Digitālo prasmju uzlabošana pieaugušajiem”) ietvaros izstrādās:

 • Digitālo prasmju izvērtējumu anketu pieaugušajiem ar zemu izglītības līmeni,
 • Mācību programmu, balstoties uz digitālo prasmju izvērtējuma anketu,
 • Digitālos rīkus kā mājaslapu, aplikāciju un citus resursus.

Projektā ir plānots piesaistīt pieaugušos ar zemu izglītības līmeni vai zemu kvalifikāciju, bezdarbniekus un citus interesentus Eiropā. Projekta mērķis ir uzlabot digitālās prasmes un svarīgākās kompetences, kas sniegtu iespēju iegūt augstāku kvalifikāciju.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-PL01-KA204-051003

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains"

Projektam piešķirtais finansējums: 181 685,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Aija Gēliņa, aija.gelina@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā sadarbības partneris ar Rumānijas augstskolu “Universitatea ovidius din Constanta” un uzņēmumu “ZITEC com SRL”, Tallinas augstskolu “Tallinna tehnikaulkool”, Grieķijas uzņēmumu “Mathemagnesis Ike”, Itālijas uzņēmumu “Vitaie Tecnologie Telecomunicazioni – Viteco S.r.I”, Rumānijas augstskolu “Academia de tudii Economice Din Bucuresti” kā vadošu partneri EU Erasmus+ Projekta “Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education”(“Blokķēdes uzņēmējiem – netradicionālās nozares 4.0 mācību programma augstākajai izglītībai”) ietvaros izstrādās:

 • Padziļinātu pētījumu par dažādu ekosistēmas dalībnieku esošajām prasmēm, zināšanu trūkumu un nepilnībām blokķēžu nozarē,
 • Blokķēžu mācību programmu pasniedzējiem,
 • Blokķēžu mācību materiālus pasniedzējiem,
 • Blokķēžu mācību programmu studentiem un uzņēmējiem,
 • Brīvi pieejamus blokķēžu mācību resursus uzņēmējiem,
 • "Bloks" spēli,
 • "Bloks" tiešsaistes mācību platformu.

Projekta mērķis ir attīstīt daudzpusīgas un blokķēžu nozarē nepieciešamas kompetences sadarbības partneru valstīs un Eiropā kopumā (tieši un netieši iesaistīti 1700 indivīdi). Projekta aktivitātes ir veidotas modulāras, lai katram dalībniekam, neatkarīgi no viņu zināšanu līmeņa, būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes un kompetences.

Projekta realizācijas periods: 01.09.2018 – 31.08.2021., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-RO01-KA203-049510

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

"This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA 2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains"

Projektam piešķirtais finansējums: 390 117,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Elīna Plāne, elina.plane@bda.lv

SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” kā vadošais partneris sadarbībā ar Turcijas augstskolām “Mugla Sitki Kocman University” un “Ankara Haci Bayram Veli University”, Itālijas mācību centriem “Training 2000 psc” un “ITIS. E.Mattei”, Bulgārijas augstskolu “UNIVERSITET PO BIBLIOTEKOZNANIE I INFORMACIONNI TEHNOLOGII”, Latvijas augstskolu “Ventspils augstskola” un Šveices augstskolu “The University of Applied Sciences and Arts” kā sadarbības partneriem EU Erasmus+ Projekta “REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs” (“Kiberdrošības menedžmenta prasmju identificēšana un trūkumu samazināšana mazajiem un vidējiem uzņēmējiem”) ietvaros izstrādās:

 • Kiberdrošības menedžmenta prasmju kompetenču karti,
 • Mācību materiālus, 
 • Mācību metodoloģiju, 
 • Tiešsaistes mācību platformu, 
 • Kompetenču validēšanu un sertificēšanu.

Projektā tiks veicināti novatoriski mācību risinājumi kiberdrošības menedžeriem mazajos un vidējos uzņēmumos, apkopota labā prakse Eiropā kibernoziegumu risku pārvaldības prasmēm, apkopoti inovatīvi mācību rīki un metodoloģijas kiberdrošības menedžeriem MVU nozarē, palīdzēs uzlabot uzņēmējdarbības iespējas MVU dažādās nozarēs, radīta un atbalstīta ilgtspējīgā komūna dalībnieku komunikācijai un dalīšanās ar labo praksi tiešsaistes mācību platformā.

Projekta realizācijas periods: 01.10.2018 – 30.09.2020., realizēts ar Eiropas Savienības atbalstu.

Projekta līgums Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

“This project (REDucing the CYBERsecurity Management Skills Gap in SMEs, Nr. 2018-1-LV01-KA202-046987) has received grant support from program Erasmus+ Strategic partnership KA2 program funded by the European Union. The content reflects the authors’ view and European Union is not responsible for any use that may be made of the information it contains”

Projektam piešķirtais finansējums: 243 756,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Marija Vilne, marija@bda.lv

Projekta mērķis ir formalizēt kompetenču pārvaldības procesu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu no formālās un neformālās izglītības viedokļa, apvienojot zināšanas un empīrisko pieredzi, kas iegūtas akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē, validējot metodes pielietojamību nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru un izmantojot rezultātus, lai veidotu zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Projekta līgums Nr. 1.1.1.1/16/A/252

Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši (līdz 2020. gada 31. janvārim), un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 EUR, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 EUR.

Projekts tiek īstenots 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās projektu kārtas ietvaros.

Publicēts: 2017. gada 25. maijā

2017.gada janvārī tika apstiprināts projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002 “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kas tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" ietvaros.

Projekta īstenošanas laikā no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim paredzētas mazo un mikro komersantu, pašnodarbināto personu apmācības, ar mērķi veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba produktivitātes paaugstināšanu. Projekts tiek atbalstīts ar 70% valsts atbalsta intensitāti.

Ikviens uzņēmuma darbinieks var izvēlēties apgūt vienu vai vairākas mācību programmas, ņemot vērā uzņēmuma attīstības plānus, darbinieku kvalifikāciju un intereses. Mācību programmas ir sadalītas trijos blokos:

I Digitālās tehnoloģijas

II Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija

III Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai

Mācības sastāv no 1-3 dienu kursiem darbs klātienē pasniedzēja vadībā un e-apmācību kurss. Vairāk www.mmu.lv

Mācību kursu skaits mainīsies un tiks papildināts, izvērtējot pieprasījumu.

Mācības vada profesionāli pasniedzēji ar daudzu gadu pieredzi tematikā un apmācību vadīšanā. Apmācību laikā dalībnieki tiek nodrošināti ar mācību materiāliem un ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Dalībai apmācībās aicināts pieteikties ikviens mazais, mikro komersants un pašnodarbināta persona, kura ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un atbilst projekta kvalifikācijas prasībām. Kvalifikāciju projektā apstiprina “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija” (LIKTA).

Mācībām var reģistrēties portālā www.mmu.lv sadaļā „ Reģistrēties”.

Kursi tiks nodrošināti visā Latvijā. Piesakoties un reģistrējoties mācībām, komersants var izvēlēties sev vispiemērotāko apmācību vietu.

Sīkāku informāciju varat iegūt, sazinoties ar kontaktpersonu Guntu Kivlišu: gunta.kivlisa@bda.lv