Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības Stratēģiskās partnerības projekts

Erasmus

Mācību centrs “Baltijas Datoru akadēmija” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””, Lietuvas “Baltijos kompiuterių akademija” un Itālijas “Trаining 2000” mācību centriem EU Erasmus+ projekta “Training material and programme for social and business entrepreneurial competence development by virtual learning methods for multinational and multicultural groups, and recognition and validation of the acquired competence” (“Mācību materiāli un programma sociālās uzņēmējdarbības un komercdarbības kompetences attīstībai, izmantojot virtuālās mācīšanās metodes daudznacionālām un multikulturālām grupām, kā arī iegūtās kompetences atzīšana un validācija”) ietvaros, turpmākai projekta attīstībai ir veicis šajās valstīs dzīvojošo imigrantu aptauju.

Apkopotie aptaujas rezultāti palīdzēs turpināt darbu pie modernu virtuālo mācību materiālu izstrādes, kas veicinātu imigrantu integrāciju Latvijā, padziļinot viņu zināšanas arī par uzņēmējdarbības iespējām Latvijā, tādējādi mudinot viņus tās izmantot.

Projekta līguma Nr. 2017-1-LV01-KA204-035469

ermasus